Preču pasūtījuma-pirkuma Līguma izpildes noteikumi pēc specifikācijas

 1. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnībā tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.
 2. Pēc Pircēja pieprasījuma par Preces iegādi Pārdevējs noformē pasūtījumu, kurā ir noteikti visi būtiskie Preces pirkuma un piegādes noteikumi un drošības naudas apmērs. Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma izpildi pēc Drošības naudas saņemšanas, kuras apmērs noteikts Pasūtījumā. Atlikušo Līguma summas daļu Pircējs maksā Pārdēvējam pie Pavadzīmes par Preces pārdošanu-pirkšanu parakstīšanas. Pārdevēja un Pircēja paraksts uz Pavadzīmes apliecina Preces izsniegšanu-saņemšanu.
 3. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk, par Pasūtījumā vai Pavadzīmē norādītajām cenām, preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus (turpmāk-Prece), kuru summa, ieskaitot nodokļus, veido Preces cenu (turpmāk Līguma summa). Pircējs samaksā Pārdevējam par Precēm saskaņā ar Preču piegādes pavadzīmi, tajā noteikto Līguma summu, ievērojot pavadzīmē noteikto kārtību un termiņus. Samaksātā Drošības nauda tiek ieskaitīta Līguma summas apmaksā.
 4. Par Līguma summas apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir saņemta Pārdevēja kontā vai skaidrā naudā Pārdevēja kasē. Pircēja vārdā maksājumus var veikt trešā persona, maksājumā norādot apmaksājamo pavadzīmi un informāciju par Pircēju.
 5. Preces kļūst par Pircēja īpašumu brīdī, kad Pircējs ir samaksājis Līguma summu un citus maksājumus (līgumsodi u.tml.), un Preces ir nodotas Pircējam kopā ar Pavadzīmi vai kases čeku. Kopā ar īpašumtiesībām uz Preci, pie Pircēja pāriet Preces bojāšanas risks, kā arī atbildība par Mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas un kopšanas instrukcijas neievērošanu.
 6. Puses var grozīt pasūtījumu tikai rakstiski vienojoties, šajā gadījumā Pārdevējs, no samaksātās Drošības naudas, ietur, ar Pasūtījuma grozījumiem, saistītus izdevumus. Ja ir veikts specpasūtījums, drošības nauda tiek zaudēta.
 7. Pircējam ir pilnīgi jāapmaksā un jāsaņem Preces 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma par Preču piegādi uz Pārdevēja veikalu vai noliktavu, saņemšanas dienas. Pārdevējs par Preces saņemšanas pienākumu paziņo Pircējam telefoniski, uz Pircēja Pasūtījumā norādīto telefona numuru. Ja Pircējs kavē Preces pilnīgu apmaksu un saņemšanu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām, tad Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un Pircējs zaudē Drošības naudu. Par katru nokavēto Preces pilnīgas apmaksas un saņemšanas dienu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu no Līguma summas 0,5% apmērā par katru dienu. Līguma izbeigšana neatbrīvo Pircēju no līgumsoda samaksas. Pārdevējam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Pircēja saņemtās Drošības naudas un/vai Līguma summas.
 8. Pircējs apliecina, ka personas, kuras saņem Preci ir pilnvarotas to darīt, kā arī ir pilnvarotas parakstīt ar Preču saņemšanu un Preču stāvokli saistītus dokumentus (pasūtījumus, Pavadzīmes, pieņemšanas-nodošanas aktus, defektu konstatēšanas aktus u.tml.). Pircēja (tā pārstāvja) paraksts ir apliecinājums, tam, ka Pārdevējs izpildījis Līgumu un Pircējs saņēmis Preces atbilstoši Līgumam, attiecīgajā sortimentā, daudzumā, iepakojumā un ar atbilstošu marķējumu.
 9. Saņemot Preci, Pircējs pārbauda Preces pilnīgu atbilstību Līgumam. Konstatējot Preces defektu vai jebkādu neatbilstību Līgumam, Pircējs nekavējoties izvirza rakstisku pretenziju Pārdevējam, izdarot attiecīgas atzīmes Pavadzīmē, norāda neatbilstību raksturu un apjomu. Ierakstus, par Preces neatbilstību Līgumam, Puses apliecina ar saviem parakstiem. Par jebkurām neatbilstībām Līgumam, kuras varēja tikt atklātas pie Preces saņemšanas un, kuras tiek atklātas vēlāk, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas, tās uzskatāmas par nepamatotām, nokavētām un netiek pieņemtas izskatīšanai.
 10. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja izvēli. Pircējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā realizējis savu izvēles brīvību, izteicis savu gribu un iegādājies tieši tādas Preces, kādas vēlas, saņemot pilnīgu informāciju par Precēm un saņēmis neierobežotas iespējas pārliecināties par Preces īpašībām (iepakojuma veidu, transportēšanas gabarītiem, atšķirībām no veikala parauga u.tml.), derīgumu un atbilstību Pircēja vajadzībām, vēlmēm un iespējām.
 11. Pircējam ir zināms, ka, atkarībā no preces ražotāja, Preces var būt gan samontētā veidā, gan iepakojumā. Preces montāža neietilpst Pārdēvēja pienākumos un ir maksas pakalpojums, par kuru Līgumā var būt noteikta atsevišķa vienošanās par atsevišķu šī pakalpojuma cenu. Ja Pircējs atsakās no Pārdevēja kvalificētas montāžas, tad Pircējs uzņemas atbildību par Preces montāžas kvalitāti. Pircējs atbild par Preces pareizu ekspluatāciju un piekrīt tam, ka garantijas saistības attiecas tikai uz ražotāja defektiem.
 12. Pārdevējs piegādā Preci 2(divu) nedēļu laikā no Pasūtījuma izdarīšanas, bet atsevišķos gadījumos Preces piegādes laiks var ilgt līdz 2(diviem) mēnešiem no Pasūtījuma izdarīšanas brīža, par ko Pārdevējs informē Pircēju un saskaņo piegādes laiku. Ja kavējums pārsniedz 15 (piecpadsmit) darba dienas, tad Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un Pārdevējs atgriež Pircējam visu saņemto naudas summu.
 13. Pircējam slēdzot distances līgumu ir tiesības uz atteikumu . Pircējs atteikuma tiesības (atteikuma veidlalpa) var izmantot 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas likumdošanas normu ietvaros. Pircējs, veicot specpasūtījumu un slēdzot distances līgumu iepazinies un piekrīt individuāla pasūtījuma preces raksturlielumiem un pasūtīšanas noteikumiem, t.i. prece tiek izgatavota pēc pilnas pasūtījuma priekšapmaksas, saskaņā ar patērētāja norādījumiem, ir nepārprotami personalizēta, bez iespējas izmantot atteikuma tiesības (MK 255 22.3 punkts). Pirms pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējam jāpārliecinās par pasūtījuma pareizību. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 50 eur.

  Atbilstoši PTAL 12.panta piektajai daļai patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām

Mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas un kopšanas instrukcija

 1. Mēbeļu transportēšana, izpakošana, montāža.
  1. Pie pārvadāšanas vai uzglabāšanas nepieļaut mēbeļu nonākšanu mitrā vidē. Uz preces aizliegts kāpt, novietot smagumus, mest vai pārvietojot bojāt.
  2. Mēbeļu izpakošanai no iepakojuma nedrīkst izmantot asus priekšmetus, kuri varētu sabojāt mēbeles. Pārbaudiet iepakojuma sastāvdaļu ārējo stāvokli un komplektāciju. Saglabājiet oriģinālo iepakojumu līdz preces montāžas beigām. Saglabājiet mēbeļu montāžas instrukciju visu preces garantijas laiku.
  3. Aizliegts uzsākt preces montāžu, ja tiek atklāta neatbilstība vai ražošanas defekts. Minētajā gadījumā, Pircējs uzrāda pārdēvējam nemontētu preci oriģinālajā iepakojumā.
  4. Lai nepieļautu deformāciju, mēbeļu montāžai un turpmākai ekspluatācijai jānotiek uz līdzenas virsmas, saskaņā ar instrukciju (ja tāda paredzēta).
 2. Mēbeļu ekspluatācija, kopšana un tīrīšana.
  1. Mēbeles drīkst ekspluatēt sausās, vēdināmās telpās pie t. 10°.. 30°C un gaisa mitruma 50-70% lai nepieļautu pelējuma rašanos. Tās aizliegts novietot siltuma avotu tuvumā, jāizvairās no tiešiem saules stariem. Uzskaitīto noteikumu neievērošana var novest pie deformācijām, materiālu bojājuma, izbalējuma, kā arī saīsināt kalpošanas ilgumu. Mēbeles atļauts tīrīt ar sausu, mīkstu materiālu, pielietojot tam paredzētos kopšanas līdzekļus. Nepieļaut alkohola, šķīdinātāju, citu ķīmisko vielu nokļūšanu uz mēbelēm, kā arī to atstāšanu zem ūdens ietekmes. Pircējs atbildīgs par tīrīšanas līdzekļu pielietojumu. Nepareizi koptām mēbelēm var mainīties izskats, materiāla īpašības un/vai rasties plaisas.
  2. Pārmērīga slodze pie nepareizas lietošanas, asi vai karsti priekšmeti, ka arī mitruma, ūdens vai citu šķidrumu iedarbība var sabojāt mēbeles.
  3. Periodiski pārbaudiet mēbeļu stiprinājumu stingrību un nepieciešamības gadījumā pievelciet tos ciešāk, jo iespējams lietošanas laikā tie kļūst vaļīgi.
  4. Dabīgās un mākslīgās ādas mēbeļu elementiem var atšķirties krāsas tonis. Nepareizi kopta dabīgā vai mākslīgā āda, kontaktējot ar krāsotiem materiāliem(džinsi u.tml.) var pārņemt citu materiālu krāsu toni. Pūkainiem audumiem, ķermeņa svara, mitruma un siltuma ietekmē, raksturīgs ‘’nosēdēšanas’’ efekts, saspiežoties auduma pūka novirzās, radot "traipa" efektu. Tā ir auduma īpašība, nevis defekts. Mīksto mēbeļu deformācijas un auduma toņu atšķirības līdz 10% netiek uzskatītas par defektu, lietošanas laikā dabīgā āda var pastiepties un sākt nedaudz krokoties. Spilveni un citas mēbeļu daļas (atzveltnes, elkoņu balstu spilventiņi), ir pildītas ar blīvējumiem, kas laika gaitā sakrītas, zaudē formu. Tāpēc tie pastāvīgi ir jāsakrata.
  5. Auduma, dabīgas/mākslīgas ādas partijas krāsa, kā arī koka apdares elementu raksts un krāsa var atšķirties no cita veikala parauga. Mīkstām mēbelēm polsterējuma cietība var atšķirties, atkarībā no pielietotā auduma veida. Mīksto mēbeļu sēdvietām un atzveltnēm ir dažāda slodze un auduma spriegojums. Sēdvietas tapsējums var palikt vaļīgāks un nedaudz krokoties, to var izgludināt ar roku, novadot vaļīgo audumu aiz dīvāna malām.
  6. Izvelkot (saliekot) transformācijas daļu, pielietojiet vienmērīgu spēku konstrukcijas vidū, nedrīkst raut aiz izvelkamās daļas vienas malas. Uz krēsliem (izņemot specializētus krēslus, aprīkotus ar šādu funkciju) nedrīkst šūpoties, nedrīkst pārnest svaru no 4 kājām uz divām. Uz mēbelēm aizliegts kāpt, lēkāt, gāzties, izmantot sportam, sēdēt uz krēslu vai dīvānu roku balstiem un atzveltnēm. Mīkstie stūra dīvāni, komplekti un dīvāni-gultas nav domā ikdienas gulēšanai. Pastāvīgi ekspluatējama dīvāna gultas kalpošanas laiks neizbēgami ir īsāks, ātrāk nolietojas mīkstā daļa un transformācijas mehānisms. Pavirša(nepareiza) mēbeļu pārvietošana var izraisīt bojājumus. Pārdevējs neatbild par klienta bojāto preci. Uz šādiem gadījumiem Garantija neattiecas.
  7. Mēbeles nav paredzētas demontāžai un atkārtotai montāžai. Uz bojājumiem, kas radušies preci demontējot un atkārto montējot, Garantija neattiecas. Akciju mēbeļu tapsējumiem var būt ārējie defekti.
 3. Garantija un Pretenziju pieteikšanas kārtība.
  1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 gadu laikā no pirkuma brīža. Pircējs var pieteikt garantijas remontu „Optimus mēbeles” veikalā, kurā ir iegādāta prece. Šis punkts un Garantija attiecās tikai uz Pircējiem, kuri ir fiziskās personas un ir ievērojuši p.1.un p.2. Kategoriski aizliegts veikt mēbeļu izpakošanu un montāžu, ja atklāts preces defekts vai iztrūkums.
  2. Prasījuma pieteikumam Pircējs pievieno pirkuma čeku, pavadzīmi, līgumu, montāžas instrukciju ar defektīvas detaļas atzīmi. Prece, kurai defekts atklājies izpakošanas vai montāžas laikā, obligāti jāuzrāda oriģinālajā iepakojumā. Foto ar preces iepakojumu un defektu, jānosūta uz elektronisko pastu: reklamacija@alb.lv. Vai nosūtot pa pastu uz adresi Lenču iela 19 C Cēsis, Cēsu novads LV4101. Pieteikums tiks izskatīts ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā.
  3. Ja Precei tiek konstatēts ražotāja defekts, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt preces remontu, ja remonts nav iespējams vai lietderīgs, tad prece tiek apmainīta pret tādu pašu vai līdzvērtīgu. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces remontu vai aizstāšanu nevar veikt saprātīgā laika periodā. Garantija nozīmē, ka Pārdevējs nodrošina preces funkcionalitātes saglabāšanos un preces atrašanos labā darba kārtībā garantijas periodā. Garantijas remontā neietilpst preces kopšana, apkope, bojātu detaļu maiņa. Uz Pircēja remontēto Preci Garantija neattiecās.
  4. Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildus garantijas termiņu, turpinās esošais garantijas termiņš no preces pirkšanas brīža.
  5. Garantija neattiecas uz preci, kurai: beidzies garantijas termiņš; ekspluatācijā nav ievērots kāds no lietošanas instrukcijas noteikumiem; bojājumi radušies patērētāja apzinātas vai kļūdainas rīcības rezultātā, vai izmantošanas neparedzētiem mērķiem; defekts vai bojājuma cēlonis ir preces neatbilstoša kopšana; prece tikusi pakļauta kukaiņu, mitruma vai mehāniskiem bojājumiem; ir pārslogoti transformācijas mehānismi; ir izmantota profesionālai vai saimnieciskai darbībai (ja tas nav paredzēts lietošanas instrukcijā); montāžu veicis nekvalificēts mēbeļu montētājs vai veikta nekvalitatīva montāža; atklātas izmaiņas Preces konstrukcijā vai remonts; prece bojāta Force Major rezultātā; ir dabisks nodilums; ja pārdevējs pirms preces pārdošanas ir brīdinājis par preces pazemināto kvalitāti, ir pirkta samontētā veidā no ekspozīcijas, ir bojāta transportējot, ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi. Pārdevējs nenes atbildību par piegādi.
  6. Sūdzību par pakalpojumu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@optimus.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: Lenču iela 19C, Cēsis, Latvija. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
   Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
   - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju
   - iesnieguma iesniegšanas datumu
   - strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu

   Pieteikums_par_atteikumu.doc

   Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
   - Informācija par strīdu risināšanas procesu: links uz ptac.gov.lv
   - Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: links uz ptac.gov.lv
   - Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: links uz ec.europa.eu

В нашем магазине представлен самый широкий ассортимент мебели по самым выгодным ценам! У нас каждый покупатель найдет все для обустройства своего жилья.

Условия | OPTIMUS MĒBELES ™

info@optimus.lv

6788 5252

Cēsu nov., Cēsis, Lenču iela 19c

СпальняКроватьДвухъярусная кроватьЛамели под матрас / основаеие кроватиМатрасМатрас тонкий / наматрасник / чехолПрикроватная тумбаБельевой ящикПодсветка для кроватиПлед / одеялоСпальня / спальный гарнитурКомодТуалетный столик / зеркало и полкаДополнения для шкафов и полокШкаф для одежды с вешалкойТабурет/ скамья/ кухонный уголокШирма / занавеска / гардина
ДетскаяКроватьДвухъярусная кроватьЛамели под матрас / основаеие кроватиМатрасМатрас тонкий / наматрасник / чехолПрикроватная тумбаБельевой ящикПодсветка для кроватиПлед / одеялоДетский стол + креслоnullРисовальная доска / шкафчик / вешалкаДетские стол / стулДетский шкафДетская кроватка 0+ и принадлежностиДиван-кроватьДетская комната / секцияКомодПисьменный стол / компьютерный столТумбы и компоненты столовДополнения для шкафов и полокПодвесная полкаСтеллаж / полкаШкаф для одежды с вешалкойПуф / кресло-мешок / подушкаУгловой диван L видаОфисное кресло / принадлежности
ТеррасаnullТабуретСтол обеденныйЖурнальный / сервировочной столикСтол обеденный со стульямиПуф / кресло-мешок / подушкаКресло отдыха / кресло-качалкаДиванДиван с креслами / комплектСтулТабурет/ скамья/ кухонный уголокЛестница
Рабочий кабинетПисьменный стол / компьютерный столТумбы и компоненты столовРабочий кабинет / комплектОфисное кресло / принадлежностиКомодЖурнальный / сервировочной столикДополнения для шкафов и полокВитрина / полка со стекломПодвесная полкаСтеллаж / полкаШкаф для одежды с вешалкойСредства по уходу и чисткеУгловой диван U видаКресло отдыха / кресло-качалкаДиванДиван с креслами / комплектЭлемент модульного диванаПуф / кресло-мешок / подушкаУгловой диван L видаподушкаnullДиван-кроватьЛестница
ПрихожаяКомодВешалка для одеждыОбувная полка / шкаф для обувиПрихожая / комплектТуалетный столик / зеркало и полкаДополнения для шкафов и полокСтеллаж / полкаШкаф для одежды с вешалкойПуф / кресло-мешок / подушкаТабурет/ скамья/ кухонный уголок
Для ваннойКомодМебель для ванной комнатыТуалетный столик / зеркало и полкаДополнения для шкафов и полокШирма / занавеска / гардина
ГостинаяБарный стул / hockerСтулТабурет/ скамья/ кухонный уголокСтол обеденныйСтол обеденный со стульямиnullСкатерть / декоротивная подкладкаnullТабуретСекция / гостинный гарнитурКомодЖурнальный / сервировочной столикТВ тумба / тв полкаДополнения для шкафов и полокВитрина / полка со стекломПодвесная полкаСтеллаж / полкаУгловой диван U видаКресло отдыха / кресло-качалкаДиванДиван с креслами / комплектЭлемент модульного диванаПуф / кресло-мешок / подушкаУгловой диван L видаподушкаnullДиван-кроватьСредства по уходу и чисткеШирма / занавеска / гардинаВаза / подсвечник / посуда
КухняБарный стул / hockerСтулТабурет/ скамья/ кухонный уголокСтол обеденныйСтол обеденный со стульямиnullСкатерть / декоротивная подкладкаnullТабуретМусорный ящикКреплениеOсвещениеСушилка для посудыФурнитура для выдвижных ящиковЦокольная детальДекоративный элементПрофиль для столешницКухонный шкаф модульной системыРаковинаКухонный комплект / гарнитурФасад кухонного шкафа / ручкаСтолешница / соеденения / профильДверная фурнитураМеталлическая корзина / полкаРелингиCмесительnullnullnullnullnull
ШколамПисьменный стол / компьютерный столТумбы и компоненты столовРабочий кабинет / комплектОфисное кресло / принадлежностиДополнения для шкафов и полокСтеллаж / полкаШкаф для одежды с вешалкойСредства по уходу и чисткеУгловой диван U видаКресло отдыха / кресло-качалкаДиванДиван с креслами / комплектЭлемент модульного диванаПуф / кресло-мешок / подушкаУгловой диван L видаподушкаnullДиван-кроватьДетские стол / стулЛестница
Мягкая мебельДиван-кроватьСредства по уходу и чисткеПуф / кресло-мешок / подушкаКресло отдыха / кресло-качалкаДиванУгловой диван L видаУгловой диван U видаДиван с креслами / комплектЭлемент модульного дивана