Noteikumi

Preču pasūtījuma-pirkuma Līguma izpildes noteikumi pēc specifikācijas
 1. Līdz ar Pircēja veikto preču pasū jumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.
 2. Pēc Pircēja pieprasījuma par Preces iegādi Pārdevējs noformē Pasū jumu, kurā ek noteik visi bū skie Preces pirkuma un piegādes noteikumi un drošības naudas apmērs. Pārdevējs uzsāk Pasūtijuma izpildi pēc Drošības naudas saņemšanas, kuras apmērs noteikts Pasūtījumā. Atlikušo Līguma summas daļu Pircējs maksā Pārdēvējam pie Pavadzīmes par Preces pārdošanu-pirkšanu parakstīšanas. Pārdevēja un Pircēja paraks uz Pavadzīmes apliecina Preces izsniegšanu-saņemšanu.
 3. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk, par Pasūtījumā vai Pavadzīmē norādītajām cenām, preces un ar to iegādi sais tos pakalpojumus (turpmāk-Prece), kuru summa, ieskaitot nodokļus, veido Preces cenu (turpmāk Līguma summa). Pircējs samaksā Pārdevējam par Precēm saskaņā ar Preču piegādes pavadzīmi, tajā noteikto Līguma summu, ievērojot pavadzīmē noteikto kārtību un termiņus. Samaksātā Drošības nauda ek ieskai ta Līguma summas apmaksā.
 4. Par Līguma summas apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir saņemta Pārdevēja kontā vai skaidrā naudā Pārdevēja kasē. Pircēja vārdā maksājumus var veikt trešā persona, maksājumā norādot apmaksājamo pavadzīmi un informāciju par Pircēju.
 5. Preces kļūst par Pircēja īpašumu brīdī, kad Pircējs ir samaksājis Līguma summu un citus maksājumus (līgumsodi u.tml.), un Preces ir nodotas Pircējam kopā ar Pavadzīmi vai kases čeku. Kopā ar īpašum esībām uz Preci, pie Pircēja pāriet Preces bojāšanas risks, kā arī atbildība par Mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas un kopšanas instrukcijas neievērošanu.
 6. Puses var grozīt Pasū jumu kai rakstiski vienojoties, šajā gadījumā Pārdevējs, no samaksātās Drošības naudas, ietur, ar Pasūtijuma grozījumiem, sais tus izdevumus. Ja ir veikts specpasū jums, drošības nauda tiek zaudēta.
 7. Pircējam ir pilnīgi jāapmaksā un jāsaņem Preces 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma par Preču piegādi uz Pārdevēja veikalu vai noliktavu, saņemšanas dienas. Pārdevējs par Preces saņemšanas pienākumu paziņo Pircējam telefoniski, uz Pircēja Pasūtījumā norādīto telefona numuru. Ja Pircējs kavē Preces pilnīgu apmaksu un saņemšanu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām, tad Līgums ek uzska ts par izbeigtu un Pircējs zaudē Drošības naudu. Par katru nokavēto Preces pilnīgas apmaksas un saņemšanas dienu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu no Līguma summas 0,5% apmērā par katru dienu. Līguma izbeigšana neatbrīvo Pircēju no līgumsoda samaksas. Pārdevējam ir esības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Pircēja saņemtās Drošības naudas un/vai Līguma summas.
 8. Pircējs apliecina, ka personas, kuras saņem Preci ir pilnvarotas to darīt, kā arī ir pilnvarotas parakstīt ar Preču saņemšanu un Preču stāvokli saitītus dokumentus (Pasū jumus, Pavadzīmes, pieņemšanas-nodošanas aktus, defektu konstatēšanas aktus u.tml.). Pircēja (tā pārstāvja) paraksts ir apliecinājums, tam, ka Pārdevējs izpildījis Līgumu un Pircējs saņēmis Preces atbilstoši Līgumam, attiecīgajā sortimentā, daudzumā, iepakojumā un ar atbilstošu marķējumu.
 9. Saņemot Preci, Pircējs pārbauda Preces pilnīgu atbilstību Līgumam. Konstatējot Preces defektu vai jebkādu neatbilstību Līgumam, Pircējs nekavējo es izvirza rakstisku pretenziju Pārdevējam, izdarot a ecīgas atzīmes Pavadzīmē, norāda neatbilstību raksturu un apjomu. Ierakstus, par Preces neatbilstību Līgumam, Puses apliecina ar saviem parakstiem. Par jebkurām neatbils bām Līgumam, kuras varēja tikt atklātas pie Preces saņemšanas un, kuras ek atklātas vēlāk, Pircējs nav esīgs izvirzīt pretenzijas, tās uzskatāmas par nepamatotām, nokavētām un ne ek pieņemtas izska šanai.
 10. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja izvēli. Pircējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā realizējis savu izvēles brīvību, izteicis savu gribu un iegādājies eši tādas Preces, kādas vēlas, saņemot pilnīgu informāciju par Precēm un saņēmis neierobežotas iespējas pārliecinā es par Preces īpašībām (iepakojuma veidu, transportēšanas gabarī em, atšķirībām no veikala parauga u.tml.), derīgumu un atbilstību Pircēja vajadzībām, vēlmēm un iespējām.
 11. Pircējam ir zināms, ka, atkarībā no preces ražotāja, Preces var būt gan samontētā veidā, gan iepakojumā. Preces montāža neie lpst Pārdēvēja pienākumos un ir maksas pakalpojums, par kuru Līgumā var būt noteikta atsevišķa vienošanās par atsevišķu šī pakalpojuma cenu. Ja Pircējs atsakās no Pārdevēja kvalificētas montāžas, tad Pircējs uzņemas atbildību par Preces montāžas kvalitāti. Pircējs atbild par Preces pareizu ekspluatāciju un piekrīt tam, ka garantijas sais bas a ecas kai uz ražotāja defektiem.
 12. Pārdevējs piegādā Preci 2(divu) nedēļu laikā no Pasūtijuma izdarīšanas, bet atsevišķos gadījumos Preces piegādes laiks var ilgt līdz 2(diviem) mēnešiem no Pasūtijuma izdarīšanas brīža, par ko Pārdevējs informē Pircēju un saskaņo piegādes laiku. Ja kavējums pārsniedz 15 (piecpadsmit) darba dienas, tad Līgums ek uzska ts par izbeigtu un Pārdevējs atgriež Pircējam visu saņemto naudas summu.
 13. Patērētājam slēdzot distances līgumu ir esības uz a eikumu 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas likumdošanas normu ietvaros.
Mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas un kopšanas instrukcija
 1. Mēbeļu transportēšana, izpakošana, montāža.
  1. Pie pārvadāšanas vai uzglabāšanas nepieļaut mēbeļu nonākšanu mitrā vidē. Uz preces aizliegts kāpt, novietot smagumus, mest vai pārvietojot bojāt.
  2. Mēbeļu izpakošanai no iepakojuma nedrīkst izmantot asus priekšmetus, kuri varētu sabojāt mēbeles. Pārbaudiet iepakojuma sastāvdaļu ārējo stāvokli un komplektāciju. Saglabājiet oriģinālo iepakojumu līdz preces montāžas beigām. Saglabājiet mēbeļu montāžas instrukciju visu preces garantijas laiku.
  3. Aizliegts uzsākt preces montāžu, ja ek atklāta neatbils ba vai ražošanas defekts. Minētajā gadījumā, Pircējs uzrāda pārdēvējam nemontētu preci oriģinālajā iepakojumā.
  4. Lai nepieļautu deformāciju, mēbeļu montāžai un turpmākai ekspluatācijai jāno ek uz līdzenas virsmas, saskaņā ar instrukciju (ja tāda paredzēta).
 2. Mēbeļu ekspluatācija, kopšana un rīšana.
  1. Mēbeles drīkst ekspluatēt sausās, vēdināmās telpās pie t.+10°..+30°C un gaisa mitruma 50-70% lai nepieļautu pelējuma rašanos. Tās aizliegts novietot siltuma avotu tuvumā, jāizvairās no ešiem saules stariem. Uzskai to noteikumu neievērošana var novest pie deformācijām, materiālu bojājuma, izbalējuma, kā arī saīsināt kalpošanas ilgumu. Mēbeles atļauts rīt ar sausu, mīkstu materiālu, pielietojot tam paredzētos kopšanas līdzekļus. Nepieļaut alkohola, šķīdinātāju, citu ķīmisko vielu nokļūšanu uz mēbelēm, kā arī to atstāšanu zem ūdens ietekmes. Pircējs atbildīgs par rīšanas līdzekļu pielietojumu. Nepareizi koptām mēbelēm var mainī es izskats, materiāla īpašības un/vai ras es plaisas.
  2. Pārmērīga slodze pie nepareizas lietošanas, asi vai kars priekšme , ka arī mitruma, ūdens vai citu šķidrumu iedarbība var sabojāt mēbeles.
  3. Periodiski pārbaudiet mēbeļu stiprinājumu stingrību un nepieciešamības gadījumā pievelciet tos ciešāk, jo iespējams lietošanas laikā tie kļūst vaļīgi.
  4. Dabīgās un mākslīgās ādas mēbeļu elemen em var atšķir es krāsas tonis. Nepareizi kopta dabīgā vai mākslīgā āda, kontaktējot ar krāso em materiāliem(džinsi u.tml.) var pārņemt citu materiālu krāsu toni. Pūkainiem audumiem, ķermeņa svara, mitruma un siltuma ietekmē, raksturīgs ‘’nosēdēšanas’’ efekts, saspiežo es auduma pūka novirzās, radot "traipa" efektu. Tā ir auduma īpašība, nevis defekts. Mīksto mēbeļu deformācijas un auduma toņu atšķirības līdz 10% ne ek uzska tas par defektu, lietošanas laikā dabīgā āda var pas ep es un sākt nedaudz kroko es. Spilveni un citas mēbeļu daļas (atzveltnes, elkoņu balstu spilven ņi), ir pildītas ar blīvējumiem, kas laika gaitā sakrītas, zaudē formu. Tāpēc e pastāvīgi ir jāsakrata.
  5. Auduma, dabīgas/mākslīgas ādas par jas krāsa, kā arī koka apdares elementu raksts un krāsa var atšķir es no cita veikala parauga. Mīkstām mēbelēm polsterējuma cie ba var atšķir es, atkarībā no pielietotā auduma veida. Mīksto mēbeļu sēdvietām un atzveltnēm ir dažāda slodze un auduma spriegojums. Sēdvietas tapsējums var palikt vaļīgāks un nedaudz kroko es, to var izgludināt ar roku, novadot vaļīgo audumu aiz dīvāna malām.
  6. Izvelkot (saliekot) transformācijas daļu, pielietojiet vienmērīgu spēku konstrukcijas vidū, nedrīkst raut aiz izvelkamās daļas vienas malas. Uz krēsliem (izņemot specializētus krēslus, aprīkotus ar šādu funkciju) nedrīkst šūpo es, nedrīkst pārnest svaru no 4 kājām uz divām. Uz mēbelēm aizliegts kāpt, lēkāt, gāz es, izmantot sportam, sēdēt uz krēslu vai dīvānu roku bals em un atzveltnēm. Mīks e stūra dīvāni, komplek un dīvāni-gultas nav domā ikdienas gulēšanai. Pastāvīgi ekspluatējama dīvāna gultas kalpošanas laiks neizbēgami ir īsāks, ātrāk nolietojas mīkstā daļa un transformācijas mehānisms. Pavirša(nepareiza) mēbeļu pārvietošana var izraisīt bojājumus. Pārdevējs neatbild par klienta bojāto preci. Uz šādiem gadījumiem garan ja neattiecas.
  7. Mēbeles nav paredzētas demontāžai un atkārtotai montāžai. Uz bojājumiem, kas radušies preci demontējot un atkārto montējot, garan ja nea ecas. Akciju mēbeļu tapsējumiem var būt ārējie defekti.
 3. Garantija un Pretenziju pieteikšanas kārtība.
  1. Pircējs ir esīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 gadu laikā no pirkuma brīža. Pircējs var pieteikt garantijas remontu „Op mus mēbeles” veikalā, kurā ir iegādāta prece. Šis punkts un garan ja attiecās kai uz Pircējiem, kuri ir fiziskās personas un ir ievērojuši p.1.un p.2. Kategoriski aizliegts veikt mēbeļu izpakošanu un montāžu, ja atklāts preces defekts vai iztrūkums.
  2. Prasījuma pieteikumam Pircējs pievieno pirkuma čeku, pavadzīmi, līgumu, montāžas instrukciju ar defek vas detaļas atzīmi. Prece, kurai defekts atklājies izpakošanas vai montāžas laikā, obligā jāuzrāda oriģinālajā iepakojumā. Foto ar preces iepakojumu un defektu, jānosūta uz elektronisko pastu: reklamacija@alb.lv
  3. Ja Precei ek konstatēts ražotāja defekts, tad Pircējs ir esīgs pieprasīt preces remontu, ja remonts nav iespējams vai lietderīgs, tad prece ek apmainīta pret tādu pašu vai līdzvēr gu. Pircējs ir esīgs pieprasīt naudas atgriešanu kai tādā gadījumā, ja preces remontu vai aizstāšanu nevar veikt saprā gā laika periodā. Garan ja nozīmē, ka Pārdevējs nodrošina preces funkcionalitātes saglabāšanos un preces atrašanos labā darba kār bā garantijas periodā. garantijas remontā neietilpst preces kopšana, apkope, bojātu detaļu maiņa. Uz Pircēja remontēto Preci garan ja neattiecās.
  4. Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildus garantijas termiņu, turpinās esošais garantijas termiņš no preces pirkšanas brīža.
  5. Garan ja nea ecas uz preci, kurai: beidzies garantijas termiņš; ekspluatācijā nav ievērots kāds no lietošanas instrukcijas noteikumiem; bojājumi radušies patērētāja apzinātas vai kļūdainas rīcības dēļ, vai izmantošanas neparedzē em mērķiem; defekts vai bojājuma cēlonis ir preces neatbilstoša kopšana; prece kusi pakļauta kukaiņu, mitruma vai mehāniskiem bojājumiem; ir pārslogo transformācijas mehānismi; ir izmantota profesionālai vai saimnieciskai darbībai (ja tas nav paredzēts lietošanas instrukcijā); montāžu veicis nekvalificēts mēbeļu montētājs vai veikta nekvalita va montāža; atklātas izmaiņas Preces konstrukcijā vai remonts; prece bojāta Force Major rezultātā; ir dabisks nodilums; ja pārdevējs pirms preces pārdošanas ir brīdinājis par preces pazemināto kvalitā , ir pirkta samontētā veidā no ekspozīcijas, ir bojāta transportējot, ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi. Pārdevējs nenes atbildību par piegādi.